หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ ศาลแขวงราชบุรี บริการด้วยใจ ดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
กฎหมาย
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ
ศูนย์ไกล่เกลี่ยและศุนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ขั้นตอนเกี่ยวกับการขอปล่อยตัวชั่วคราว การผิดสัญญา และการบังคับคดีผู้ประกัน
ประกาศศาลแขวงราชบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 101
ผบ.1056/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.1057/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.1058/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1059/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1060/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1097/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1098/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1099/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1171/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1172/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1173/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1174/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1175/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1176/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1177/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1178/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1203/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.1204/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.1205/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.1206/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.1207/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.1224/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1244/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1426/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1427/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1428/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1447/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.1479/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1480/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1481/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1482/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1483/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1484/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1485/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1486/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1487/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1488/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1489/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1490/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1491/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1492/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1493/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1496/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.1497/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.1532/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1533/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1534/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1535/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1536/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1537/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1538/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1539/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1540/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1541/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1542/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.3102/57
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
ผบ.3406/57
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
ผบ.3407/57
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
ผบ.3408/57
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
ผบ.3945/58
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
ผบ.438/61
สืบโจทก์/ทำยอม
เวลา 9.00 น.
ผบ.442/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.444/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.534/58
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
ผบ.552/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.554/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.833/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.3
ผบ.835/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.3
ผบ.880/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.881/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.882/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.927/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.930/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.936/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.937/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.938/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.939/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.940/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.941/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.962/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.979/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.980/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.981/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
พ.107/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
พ.110/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
พ.34/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
พ.38/61
สืบพยานโจทก์
เวลา 9.00 น.
พ.39/61
สืบโจทก์จำเลยไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
พ.83/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
พ.86/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
พ.90/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
พ.95/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
อ.1076/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 13.30 น.
อ.1169/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 13.30 น.
อ.1617/61
นัดพร้อม
เวลา 9.00 น.
อ.1618/61
นัดพร้อม
เวลา 9.00 น.
อ.3134/59
ฟังคำพิพากษา
เวลา 9.00 น.
อ.3586/59
ฟังคำพิพากษา
เวลา 9.00 น.
อ.4276/59
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
เวลา 9.00 น.
อ.780/61
นัดพร้อม
เวลา 9.00 น.
อ.993/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 13.30 น.